Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret şirketlerinin özellikle kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara ilişkin kuralları kapsayan ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Şirketler Hukukunun Önemi

Bozoğlu İzgi küreselleşen dünyada ticari hayatın kazanmış olduğu hız ve arz ettiği önem daha profesyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle şirketler için, şirketler hukukuna ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Müvekkillerin ticari önceliklerini ve hedeflerini göz önünde tutması ve bu doğrultuda detaylı ve kapsamlı çalışmalar yapması, Bozoğlu İzgi’nin şirketler hukuku alanındaki başarılarının temel nedenlerindendir.

Şirketler Hukuku Alanındaki Tecrübelerimiz

Şirketler hukuku, Bozoğlu İzgi’nin kuruluşundan bu yana hizmet verdiği ana faaliyet alanlarından bir tanesidir ve kurumsal yönetimin farklı adımlarında danışmanlık verilmektedir. Şirket yönetimi ile ilgili en önemli unsurlardan olan şirket sözleşmeleri ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması, kontrol mekanizmalarının oluşturulması sunulan hizmetlerin başlıcalarıdır.

Birleşme ve devralma süreçlerinde verilen hizmetlerin yanı sıra genel kurul süreçlerinin organize edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin atanması, iç yönerge ve imza sirkülerlerinin düzenlenmesi gibi süreklilik arz eden işlemler için de düzenli danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Sunulan danışmanlık hizmetleriyle, müvekkillerin şirketler hukukuna ilişkin yasal gerekliliklerini eksiksiz şekilde yerine getirmeleri temin edilmektedir.

Ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, ticaret il müdürlükleri gibi kurumlar nezdindeki süreçlerin takibini yapmak da sunulan hizmetler kapsamındadır.

Başta distribütörlük, lisans, franchise, alım satım, danışmanlık ve ortaklık sözleşmeleri olmak üzere, tüm önemli ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması aşamalarında da müvekkillere destek verilmektedir.

Şirketler Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Şirketler hukuku alanında ulusal ve uluslararası müvekkillere kapsamlı hukuki hizmetler sunulan ana alanlar şu şekildedir:

 • Şirketlerin, irtibat bürolarının ve şubelerin kurulması,
 • Genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Birleşme ve devralma sözleşmelerinin müzakereleri ve sonuçlandırılması,
 • Birleşme ve devralma süreçlerinde due diligence hazırlanması,
 • Kurumsal düzenlemeler ve yeniden yapılandırmalar,
 • Şirket esas sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin, hisse devir sözleşmelerinin, niyet mektuplarının hazırlanması,
 • Joint Venture (ortak girişim), birleşmeler, devralmalar ve malvarlığı satışı konusunda danışmanlık ve planlama,
 • Proje finansmanı hizmetleri,
 • Anlaşmaların yapılandırılması, vergi uygulamaları ve hazırlık planı konusunda danışmanlık,
 • Şirket denetimleri,
 • Şirket tasfiye süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kapsamlı iş anlaşmaları ve ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması.

Standart çalışma prosedürünün gözden geçirilmesi ve hazırlanması, yönetim kurulu kararlarının yazılması, mevzuata uygunluk, kurumsal yönetim ve yönetici sorumlulukları konusunda danışmanlık verilmesi, müvekkillere sunulan diğer genel hukuki danışmanlık konularıdır.