Sigorta

Sigorta Endüstrisi ve Sigorta Hukuku Nedir?

Sigortacılık endüstrisi; mantık itibariyle geçmişi milattan önce 600’lü yıllara dayanan, milattan sonra 1250 yıllarında dahi toplumda prim esaslı teminat sağlama mantığı görülen, 14. yüzyılda ilk sigorta poliçesinin yapılmasını takiben resmi olarak başlayan ve hız kazanan, günümüzde her alanda vazgeçilmez hale gelen ve her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenen kuruluşlar aracılığıyla yürütülen bir endüstridir.

Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku kitabı, Sigortacılık Kanunu ve ikincil mevzuat başta olmak üzere detaylı bir mevzuat çerçevesinde düzenlenen sigorta hukuku; sigorta ettiren, sigortalı, lehtar ve sigorta şirketleri arasındaki ilişkiler, sigorta şirketleri ile acente ve brokerler, reasürans şirketleri arasındaki ticari ilişkiler, koasürans ilişkileri başta olmak üzere çok kapsamlı ve kompleks olabilen ilişkileri ele alan hukuk dalıdır.

Bozoğlu İzgi Sigorta Hukuku Hizmetleri Kapsamında Ne Yapmaktadır?

Bozoğlu İzgi, sigorta endüstrisinin kendine has dinamiklerini göz önünde bulundurarak, müvekkillerine kapsamlı hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti sağlamaktadır. Her sigorta şirketi açısından karşılaşılması ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi kaçınılmaz olan ve Bozoğlu İzgi’nin sigortacılık sektöründe sahip olduğu deneyim doğrultusunda önleyici hukuk danışmanlığı ve icra-dava takip hizmeti sunduğu konular ise, aşağıdaki başlıklar altında izah edilmektedir.

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar

 • Sinallagmatik bir ilişki kuran sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortacı ve sigorta ettiren arasında bu sözleşmenin uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıkların yönetilmesi ve giderilmesi,
 • Rizikoyu taşıma ve prim ödeme borçlarının dengelenmesi,
 • Vadesinde ödenmeyen primlerin tahsilatı,
 • Prim iade taleplerinin veya sigortalı/lehtarlar tarafından ileri sürülen sigorta tazminatı/sigorta bedeli taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Sigorta ettirenin beyan yükümlülüğüne aykırılık halleri ve sonuçlarının saptanması,
 • Sigortacılık Tahkim Komisyonu nezdindeki başvuruların yürütülmesi,
 • Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların cevaplandırılması ve kararların iptali

Acente İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklar

 • Acentelik sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların yönetilmesi,
 • Sigorta şirketine aktarılmayan prim bedellerinin tahsili, bu hususta gerekli olması halinde Türk ceza kanunu kapsamında ilgili aksiyonların alınması, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
 • Sigortacılık kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyumun denetlenmesi,
 • Denkleştirme tazminatı taleplerinin değerlendirilmesi
 • Acentelik ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar,

Sigorta Şirketlerinin Kendi Arasındaki Ticari İlişkiden Doğan Uyuşmazlıklar

Oldukça geniş bir ticari hacme sahip olan sigorta şirketleri, üstlendikleri rizikonun ağırlığı sebebiyle kaçınılmaz olarak kendi aralarında kompleks ticari ilişkiler kurabilmektedir. Bu tür ticari ilişkilerin kaynağının başında ise, reasürans sözleşmeleri ile açık veya kapalı koasürans sözleşmeleri gelmektedir. Bozoğlu İzgi, müvekkillerine gerek yerli gerekse uluslararası şirketler ile arasındaki bu tür sözleşmelerden doğan kompleks ticari uyuşmazlıkların analizi ve yönetilmesi, sözleşme incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi, risk değerlendirmesi, alternatif çözüm yöntemleri getirilmesi, dava yoluyla giderilmesi hususlarında kapsamlı bir hukuk hizmeti sağlamaktadır.

Mevzuata Uyum

Bozoğlu İzgi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “yükümlü” kavramı içerisinde tanımlanan sigorta şirketi müvekkillerinin, ilgili kanun ve ikincil mevzuata, Sigortacılık Kanununa, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemelerine eksiksiz bir uyum içerisinde faaliyet göstermesi noktasında kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Öte yandan, MASAK tarafından her sektör özelinde yayımlanan Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi kapsamında şüpheli işlemlerin tespiti ve gerekli bildirimlerin süresi içerisinde yapılması hususunda da müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Sigortacılık Kanununa Muhalefetin Tespiti ve Takibi

Sigortacılık Kanunu’nun muhtelif maddelerinde düzenlenen yükümlülüklere aykırılıkların yaptırımı, aynı kanunun 35. maddesinde her bir yükümlülük özelinde ayrı ayrı gösterilmiştir. Bozoğlu İzgi, müvekkilleri tarafından karşılaşılan maddi vakıaların “Sigortacılık Kanununa Muhalefet” maddesi olarak da adlandırılabilecek oldukça detaylı 35. maddenin kapsamına girip girmediği, kapsamına giren aykırılıkların ortadan kaldırılması için aksiyon alınması, gerekli görülmesi halinde suç duyurusu veya şikayette bulunularak başlatılacak soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi hususlarında müvekkillerine titiz bir hizmet sunmaktadır.