Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku Nedir?

Ekonomik ilişkilerin rekabet odaklı olduğu varsayımı piyasa ekonomisinin dayandığı temel ilkeyi oluşturmaktadır. Rekabetçi piyasa yapısı, firmaları, rekabetçi güçlerini sürekli olarak pazar koşullarına uyarlama yönünde teşvik etmektedir. Ancak piyasaların kendi başına bırakılması halinde piyasadaki teşebbüslerin rekabet etmek yerine toplumsal refahı ve iktisadi gelişmeyi olumsuz etkileyecek iş birliklerine gitmesi riskine karşı devlet müdahalesi gerekli görülebilmektedir.

Rekabet Hukuku girişim özgürlüğünün teminat altına alınması ve kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması yoluyla toplumsal refahın arttırılmasını amaçlayan hukuk dalıdır. Bu doğrultuda, teşebbüslerin etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek, gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul edilmiştir. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un temel amacı; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek ve bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Rekabet Hukuku Alanındaki Tecrübelerimiz

Bozoğlu İzgi rekabet hukuku ekibi, değişik sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketi rekabet hukukunun hemen her alanında temsil etmekte ve dava takibi dahil olmak üzere rekabet hukuku danışmanlığı sunmaktadır.

Rekabet Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Bozoğlu İzgi rekabet hukuku ekibinin bu alandaki hizmetlerinden bazıları:

  • Günlük danışmanlık desteği,
  • Birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması ve takibi,
  • Bireysel muafiyet/ menfi tespit başvurularının yapılması ve takibi,
  • Rekabet incelemeleri kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi (yerinde incelemeler, ön araştırmalar ve soruşturmalar) ve müvekkillerin Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi,
  • Rekabet hukuku mevzuatına tam uyum amacıyla şirket içi eğitimler verilmesi, standart operasyon prosedürlerinin hazırlanması/ düzenlenmesi, iç denetim ve uyum programlarının sağlanması,
  • Özellikle düzenlenen piyasalar kapsamında hizmet verdiğimiz müvekkillerimizin faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğu konusunda destek olunmasıdır.