Kurumsal Müvekkil Çalışanları İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bozoğlu-İzgi Avukatlık Ortaklığı (“Bozoğlu İzgi”) olarak gizliliğinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Yetkilisi, temsilcisi veya çalışanı olduğunuz kurum (“Müvekkil”) ile bir Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi içerisinde olduğumuzdan kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işleme faaliyetlerimizle ilgili sizleri bu metin ile bilgilendirmek istiyoruz.
1. VERİ SORUMLUSU
Bozoğlu İzgi olarak veri sorumlusuyuz ve iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:
İsim: Bozoğlu İzgi Avukatlık Ortaklığı
E-posta: info@bi.legal
İletişim Adresi: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard D Blok Daire 5 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 212 235 25 25
Faks Numarası: 0 212 235 25 24
2. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kişisel iletişim bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi)
İş pozisyonu
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemizin ifası için bize sağlanan veriler
Görsel ve(ya) işitsel veriler
Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin veriler
3. VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLE İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi Müvekkil ile aramızda bir Avukatlık/Danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve doğrudan doğruya bağlantılı olması ve meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlemekteyiz. Ofisimizin güvenliğinin sağlanması ve Müvekkil ile aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.
Aşağıdaki verileri hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz: Kişisel iletişim bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi)
İş pozisyonu
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemizin ifası için bize sağlanan veriler
Kişisel verilerinizi açık rızanız olması hukuki sebebiyle yurtdışına aktarmaktayız.
Kişisel verileriniz, veri kayıt sistemimizin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla ve ilgili iletişimimiz sırasında tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi şu yöntemlerle topluyoruz:
Elektronik form ve(ya) e-posta
Telefon görüşmesi ve(ya) mülakat
Müvekkilin yaptığı ya da sizin yaptığınız doğrudan paylaşımlar
Güvenlik kameraları, ofis araç ve gereçlerinin kullanımı 4. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla işlemekteyiz:
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Müvekkil ile aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi.
Organizasyon ve etkinlik yönetimi
Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Ofisin güvenliğinin sağlanması
5. VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?
Verilerinizi yukarıdaki amaçlarla hizmetlerinden faydalandığımız, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarmaktayız.
Verileriniz iletişim şirketleri ve bulut hizmet sağlayıcılarının yurt dışındaki veri depolama sistemlerine gönderim amacıyla yurt dışına açık rızanız ile aktarılabilir.
6. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla aktarmaktayız:
Ofisin güvenliğini sağlamak
Performans değerlendirme süreçlerini yürütmek
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Müvekkil ile aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek
Organizasyon ve etkinlik yönetimi
E-posta altyapısı
Bulut hizmetleri
7. VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi yalnızca yukarıda amaçlar için gerekli olduğu veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için öngörülen sürelerle saklıyoruz.
Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği durumlarda kişisel verileriniz, talebinize istinaden her zaman silinebilir.
8. HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’de sıralanmış ve aşağıda belirttiğimiz haklarınızı her zaman info@bi.legal e-posta adresinden ya da yukarıda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden Bozoğlu İzgi Gizlilik Ekibimize ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme