Ağustos 18, 2020

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca, işletmelerin ikinci el motorlu taşıt ticareti yapabilmesi yetki belgesi almaları şartına bağlanmıştır. Yönetmelik’te, bir takvim yılı içerisinde doğrudan veya aracılık […]
Haziran 19, 2020

Reklam Kurulu Kararlarının Denetimi

İdareler tarafından tesis edilen ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan idari işlemlerin yargısal denetime tabii olması Anayasa’nın 125.maddesi uyarınca hukuk devleti ilkesinin en temel gerekliliğidir. Ticaret Bakanlığı nezdinde görevlerini icra eden ve COVID-19 pandemisi sürecinde denetimlerini arttıran Reklam Kurulu’nun tesis ettiği […]
Haziran 13, 2020

Sigorta Sözleşmelerinde Beyan ve Bilgilendirme Yükümlülükleri

Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigorta ettiren ve sigortacının, bu sözleşme ilişkisi çerçevesinde karşılıklı olarak beyan ve bilgilendirme yükümlülükleri mevcuttur. Detaylı şekilde düzenlenen bu yükümlülüklerin kapsamının incelenmesi ve bunlara uygunluğun sağlanması, özellikle yükümlülüklerin ihlali halinde ortaya çıkabilecek ağır sonuçlar bakımından önem […]
Haziran 13, 2020

Türkiye’de Mevcudiyeti Bulunmayan Yabancı Şirketlerin Damga Vergisi Yükümlülüğü

1. Giriş Küreselleşmenin sağladığı olanaklar neticesinde devletlerin sınırları silikleşmiş ve buna bağlı olarak yoğunlaşan rekabet ortamının da etkisiyle farklı coğrafyalardaki ticari aktörlerin birbirleriyle ilişkileri artma eğilimine girmiştir. Öyle ki, Türkiye’de yerleşik bir gerçek ya da tüzel kişinin, Türkiye’de mevcudiyeti bulunmayan […]
Haziran 13, 2020

Mutabakat Zaptları ve Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği Nedir?

1. Giriş Türk hukukunda sözleşmeler, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Kimi sözleşme tipleri için istisnalar bulunsa da, sözleşmeler genel itibariyle şekil şartına tabi değildir. Dolayısıyla, tarafların yazılı bir belge yoluyla veya sözlü olarak iradelerini açıklamaları bir […]
Haziran 13, 2020

İş Yerinde Mobbing

1. Mobbing Kavramı Özel sektör ya da kamu sektörü fark etmeksizin çalışma hayatının her alanında mevcut olan ve her zaman karşımıza çıkabilen mobbingi psikolojik şiddet veya psikolojik taciz olarak da ifade edebiliriz. Mobbing hedef alınan kişi veya kişilere, çalışma arkadaşları […]
Haziran 13, 2020

Ticari Reklamların Hukuka Uygunluk Denetiminde Reklam Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu

1. GENEL OLARAK Mal veya hizmet sunucularının; mal veya hizmetlerin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirdikleri pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular “ticari reklam” olarak […]
Haziran 13, 2020

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları

1. Genel Olarak Anonim şirketlerde yönetim kurulu, şirketin yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumlulukları; şirketi, pay sahiplerini, yönetim kurulu üyelerini ve şirket alacaklılarını doğrudan ilgilendirdiği için büyük önem taşımaktadır. Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca anonim şirketlerde yönetim […]
Haziran 13, 2020

Yabancılık Unsuru İçeren İş Sözleşmeleri

İşçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise karşılığında ücret ödemeyi üstlendiği bir ilişki olan iş sözleşmesi; küreselleşme ve bunun sonucunda iş olanaklarının ülke sınırları ötesine geçmesiyle birlikte, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken birtakım yeni unsurlar barındırmaya başlamıştır. Dolayısıyla, “yabancılık unsuru” içeren […]