Bireysel Müvekkiller İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bozoğlu-İzgi Avukatlık Ortaklığı (“Bozoğlu İzgi”) olarak gizliliğinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işleme faaliyetlerimizle ilgili sizleri bu metin ile bilgilendirmek istiyoruz.
1. VERİ SORUMLUSU
Bozoğlu İzgi olarak veri sorumlusuyuz ve iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:
İsim: Bozoğlu İzgi Avukatlık Ortaklığı
E-posta: info@bi.legal
İletişim Adresi: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard D Blok Daire 5 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon Numarası: 0 212 235 25 25
Faks Numarası: 0 212 235 25 24
2. HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kişisel iletişim ve kimlik bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi)
T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, evlilik durumu
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemizin ifası için bize sağlamış olduğunuz veriler
Eğitim ve iş geçmişi
Banka hesap bilgileri
Sizinle ilgili görsel ve(ya) işitsel veriler
Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin veriler
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmemiz çerçevesinde sağlık, vakıf veya sendika üyeliği bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler
3. VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLER VE YÖNTEMLE İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi aramızda bir Avukatlık/Danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya bağlantılı olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz.
Görsel ve(ya) işitsel verilerinizi meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz. Ofisimizin güvenliğinin sağlanması meşru menfaatlerimiz kapsamındadır.
Aşağıdaki verileri hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlemekteyiz:
Kişisel iletişim ve kimlik bilgileriniz (Ad, Soyadı, Unvan, Telefon numarası, e-posta adresi gibi)
T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, evlilik durumu
Avukatlık/Danışmanlık Sözleşmesi çerçevesinde hukuken işlemek zorunda olduğumuz veriler
Banka hesap bilgileri
Kişisel verilerinizi açık rızanız olması hukuki sebebiyle yurtdışına aktarmaktayız.
Bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri kayıt sistemimizin parçası olmak üzere otomatik olmayan yollarla ve ilgili iletişimimiz sırasında tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi şu yöntemlerle topluyoruz:
Elektronik form ve(ya) e-posta
Telefon görüşmesi ve(ya) mülakat
Doğrudan paylaşımınız
Güvenlik kameraları, ofis araç ve gereçlerinin kullanımı
Online iletişim araçları ve platformları, görüntü ve ses kaydına yarayan cihazlar
4. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla işlemekteyiz:
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek
Organizasyon ve etkinlik yönetimi
Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Ofisin güvenliğinin sağlanması
5. VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARIYORUZ?
Verilerinizi mevzuat gereği zorunlu hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarmaktayız.
Verileriniz hizmetlerinden faydalandığımız e-posta hizmet sağlayıcıları ve bulut hizmet sağlayıcılarının yurt dışındaki veri depolama sistemlerine açık rızanız ile aktarılabilir.
6. VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz verilerinizi şu amaçlarla aktarmaktayız:
Ofisin güvenliğini sağlamak
Performans değerlendirme süreçlerini yürütmek
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Aramızdaki Avukatlık/Danışmanlık ilişkisinin yürütülmesi.
Mevzuat gereği iş veren olarak sahip olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili idari mercilere gereken bildirimlerin yapılması İletişim kurmak amacıyla e-posta ve bulut hizmetleri sağlayıcılarından faydalanmak
7. VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Kişisel verilerinizi aramızdaki vekalet ilişkisi uyarınca 10 yıl boyunca yalnızca yukarıda amaçlar için gerekli olduğu veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için saklıyoruz.
8. HAKLARINIZ
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK m.11’de sıralanmış ve aşağıda belirttiğimiz haklarınızı her zaman info@bi.legal e-posta adresinden ya da yukarıda belirttiğimiz iletişim bilgilerinden Bozoğlu İzgi Gizlilik Ekibimize ulaşmak suretiyle kullanabilirsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme