7226 Sayılı Torba Kanun ile Getirilen Değişiklikler

31.03.2020 tarihli bilgi notumuzda[1] usul hukuku, iş hukuku ve kira hukuku alanlarında getirilen değişikliklere dair detaylara yer verdiğimiz Torba Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin özet bilgileri ve yürürlük tarihlerini aşağıdaki tabloda dikkatinize sunarız.

Torba Kanun Maddesi Değişiklik Yapılan Kanun Değişen/Eklenen Madde Numarası Yapılan Değişikliğe İlişkin Açıklamalar Yürürlük Tarihi
Madde 1 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Ek Madde 2 BTK tarafından (i) Afet ve acil durumlarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına veya ilgili valiliğe, (ii) 112 Çağrı merkezlerini arayan kişilere ulaşılması için 112 Çağrı Merkezlerine veya ilgili valiliğe ihtiyaç duyulan telefon abone ve konum bilgilerinin paylaşılacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 2 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Ek Madde 13 Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğalgaz tahakkuk ve/veya tahsilatlarının 1 yıla kadar ertelenmesi ve tedarik şirketlerinin anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilemeyen bedellere ilişkin finansman bedellerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanının karar verebileceği düzenlenmiştir. 01.01.2020
Madde 3 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  10/A Enstitünün, belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabileceği düzenlemesi yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 4 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 75. Madde Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 5 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 6. madde Kimlik bildirme yükümlülerinin, kimlik bildirimini kolluk birimlerine elektronik ortamda yapabileceği düzenlenmiştir.  26.03.2020
Madde 6 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 4. Maddenin 2. Fıkrası Yapılan ekleme ile malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik halleri bulunan ve sonrasında çalışanların, en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 5000 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigorta primleri ödenmişse talep halinde ayrıca yaşlılık aylığından yararlanabilecekleri düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 7 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun 11. Madde Av bıçağı imalatı, damgalanması, bulundurulması ve taşınmasının esaslarını belirleyen madde kaldırılmış, yerine faaliyet izni olmadan veya faaliyet iznine aykırı yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal edenlere uygulanacak olan cezalar düzenlenmiştir. Ek olarak bu şekilde imal edenlerin, satışını yapan, bulunduran ve satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara verilecek cezalar ve reklam yasağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 8 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun 12. Madde 2. fıkra Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan kişilere satış yapan satıcılara cezayı düzenleyen fıkra kaldırılmıştır. Cezayı içeren düzenleme 11. Maddeye eklenmiştir. 26.03.2020
Madde 9 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun 13. Madde 1. fıkra Satışa aracılık etme, taşıyan veya nakleden” ifadesi “taşıyan” olarak değiştirilmiştir.                           26.03.2020
Madde 10 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 8. madde 1. fıkra Yatırımcılar lehine irtifak hakkı düzenlenmiş taşınmazlarda bu irtifak haklarının tahsisi, terkin ve tahsisinin iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 11 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 37. Madde, C fıkrası 3 numaralı bent eklenmiştir. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm merkezleri ile turizme ayrılan yerlerdeki yer alan turizm tesislerinin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin hususların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 12 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Geçici Madde 10 31.12.2020 tarihine dek belirtilen şartları taşıyanların, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde müfettiş veya başmüfettiş olarak atanması için Bakan’a yetki verilmiştir. 26.03.2020
Madde 13-14 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Ek 196. Madde ve Ek 202. Madde Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’ne yapılan atıflar İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 15  3213 sayılı Maden Kanunu Ek 19. Madde Mücbir sebep ile mali yükümlülüklerin durdurulmasına ilişkin Bakanlık tarafından karar verilebileceği ve bu sürede zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği düzenlenmiştir. 01.01.2020
Madde 16 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu  Ek 3. Madde Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumların gerçekleştireceği sınavda başarılı olanların belge masrafı ve sınav ücretinin karşılanacağı sürenin 2 yıl uzatılacağı düzenlenmiştir. 31.12.2019
Madde 17 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 22 Esnaf ve Ahilik Sandığı ile ilgili hükümleri içeren ek 6.madde hükümlerin ve 5510 sayılı Kanundaki Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümlerin 01.01.2021 tarihine kadar uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 31.12.2019
Madde 18-19 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 5. Madde, 1. Fıkra ve Ek 1. Madde 1. Fıkra Katkı payının yabancı para cinsinden ödenebileceği ve katkı payının yabancı para cinsinden ödenmesi durumunda Cumhurbaşkanınca bu oranın %10 oranına kadar indirilebileceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 20 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Geçici Madde 20, 1. Fıkra Maddenin anlamına açıklık getirilmek için değişiklik yapılmış ve iç borçlanma senetleri için Maliye Müsteşarlığı bütçesine ödenek ekleme miktarının 25 milyardan 50 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 21-22 5253 sayılı Dernekler Kanunu 23. Madde 32. Madde, 1. Fıkra Derneklere, üyelerini Dernekler Birimine bildirme zorunluluğu getirilmiş ve uymayan dernek yöneticilerine para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 23-24 5253 sayılı Dernekler Kanunu Ek 2. Madde Geçici Madde 1 Üyeler ile ilgili bildirimlerin elektronik ortamda yapılabileceği ve Kanun’un yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üyelerin bilgilerinin bildirileceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 25 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 33. Madde “Gelirler Genel Müdürlüğü” ile ilgili yapılan atıfların “Gelir İdaresi Başkanlığı” olarak yapılmış sayılacağına dair düzenleme yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 26 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 4. Madde Yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulması ve bu alanlardaki acele kamulaştırmalar ile ilgili esaslara ilişkin düzenleme yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 27 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 6. Madde Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 28 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 27/a Maddesi Birinci Fıkra Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen evliliğin butlanı, boşanma veya iptaline ilişkin kararların tescili için başvuruların vekil ile yapılabilmesi imkânı getirilmiştir. 26.03.2020
Madde 29 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde 80 Belli şartların sağlanması halinde 2020 dönemi sigorta primlerinin bir kısmının İşsizlik fonundan işveren adına ödeneceği düzenlenmiştir. 01.01.2020
Madde 30 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde 81 Malullük aylığı ile ilgili düzenlenmeler yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 31 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 2. Madde Denetim elemanı tanımı genişletilerek Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları kapsamın içerisine alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 32 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 8. Madde, 1. Fıkra 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçların işlendiğine dair makul şüphenin bulunduğu sitelerin erişiminin engellenmesi düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 33-34 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 20. Madde Geçici Madde 14 Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı kiralamalarında altı aylık kira bedeli olarak teminat alınması ve tahliyesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Geçici madde ile yürürlüğünün, teminat dışında kanun yayınlanma tarihi olacağı düzenlenmiştir. 01.01.2021
Madde 35 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 5. Madde, 12. Ve 13. Fıkralar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun madde 4 kapsamında belirlenecek yenilenebilir enerji kaynak alanları ile ilgili esasların yönetmelik ile belirleneceğini düzenleyen 12. ve 13. fıkralar kaldırılmıştır. 01.01.2021
Madde 36 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 17. Madde Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi adına ayrı tarifler belirlenebileceği ve tüketicinin talep etmesi halinde yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi adına belirlenen tarifelerden yararlanabileceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 37 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Geçici Madde 27 Kanunla yürürlükten kaldırılan onikinci ve onüçüncü fıkralarına yapılmış atıflar, 5346 sayılı Kanunun 4. maddesine yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 38  7179 sayılı Askeralma Kanunu   39. Madde, 2. Fıkra Yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların dövizle askerlik kapsamına alınacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 39 3194 sayılı İmar Kanunu 42. Madde, 2. Fıkra İmar mevzuatına aykırı yapılan yapılara ayrıca metrekare hesabı üzerinden idari para cezasına hükmolunmasına dair düzenleme yapılmış ve eski hesaplamanın esaslarının içeren a fıkrası çıkarılmıştır. 26.03.2020
Madde 40 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici Madde 23 Yukarıda yer alan madde ile değiştirilen idari para cezası hesap yöntemi uyarınca, önceki hesaplama yöntemi ile bulunan tutarın mahsup edileceği, fazla tahsilat varsa talep üzerine iade edileceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 41 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 23 Covid-19 salgını sebebiyle kısa çalışma başvurusunun usul ve esasları düzenlenmiştir. 29.02.2020
Madde 42 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Geçici Madde 25 İlgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli Turizm yatırımcıları ve işletmecilerinin, Bakanlığa olan borçlarının 6 ay ertelenmesi düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 43 4857 sayılı İş Kanunu 64. Madde Telafi çalışması kapsamında işverenin telafi çalışması yaptırabileceği süre 4 aya çıkarılmış ve Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına çıkarma yetkisi verilmesi düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 44 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 3. Madde, 4. Fıkra Ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılarının, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmasına dair düzenleme çıkarılmıştır. 01.04.2020
Madde 45 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 88. Madde, 4. Fıkra Kanun uyarınca sigortalı olmakla beraber kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan ay içerisinde yirmi gün çalışama kriteri sekiz güne düşürülmüş ve sekiz gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanma zorunluluğu getirilmiştir. Ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılarının madde kapsamından çıkarılması düzenlenmiştir. 01.04.2020
Madde 46 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 18 Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenen bayram ikramiye ödenmesi için gelir ve aylık alma şartındaki ”Ödemenin yapılacağı tarihte” ibaresi “bayramın içinde bulunduğu ayda” şeklinde değiştirilerek düzenleme yapılmıştır. 26.03.2020
Madde 47 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 19 Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıkların asgari tutarı 1.000 TL’den 1.500 TL’ye çıkacak şekilde düzenlenmiştir. 2020 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 26.03.2020
Madde 48 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Geçici Madde 2 24.03.2020 tarihine kadar olan borçları sebebiyle, kredi kartı ödemelerini aksatanlar ile verdiği çek karşılıksız çıkan tüzel ve gerçek kişilerin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31.12.2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 49 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun Geçici Madde 5 24.03.2020 tarihine kadar karşılıksız çek verme suçundan mahkûm olan kişilerin cezalarının infazı durdurulmuştur.  Tahliye olanların en geç üç ay içinde karşılıksız çekin bedelinin en az 1/10’ini ödemesi zorunluğu getirilmiştir. Kalan kısmının da 2’şer aylık 15 taksit ile ödemesi durumunda cezanın ortadan kaldırılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 50 356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 26. Madde, 10. Fıkra Sendikaların oluşturabileceği karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonunun azami sınırının, sendikanın nakit varlığının %25’inden %35’ine çıkarılması düzenlenmiştir. 26.03.2020
Madde 51 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 52. Madde Konaklama vergisinin yürürlüğe gireceği tarih 1 yıl ileri alınarak yürürlük tarihi 01.01.2021 olarak düzenlenmiştir. 26.03.2020
Geçici Madde 1 Maddede belirtilen istisnalar dışında, yargılama süreleri ve takip hukukundaki süreler 30.04.2020 tarihine kadar durdurulacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020
Geçici Madde 2 1.3.2020 tarihinden 30.6.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi halinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı düzenlenmiştir. 26.03.2020

Saygılarımızla,

Bozoğlu-İzgi Avukatlık Ortaklığı


[1] https://www.linkedin.com/company/bozogluizgi/